Tarikh : 05 – 07 November 2017 Tempat : Bilik Mesyuarat BTPN Sabah